Ogólne zasady i warunki

Tę stronę i całą witrynę można przetłumaczyć, wybierz flagę dla preferowanego języka:

EN  FR  DE  IT  PL RO  ES  

LU  ARABSKI   CN  IN  PT  RU

Warunki ogólne Koopjesboom VOF

Utworzono w listopadzie 29 2013.

Warunki ogólne Koopjesboom VOF, z siedzibą w Lorentzweg 26, 2964LN, Groot-Ammers, zarejestrowany w Izbie Handlowej w Rotterdamie pod numerem 58220259. Numer VAT: NL852929766B01

Definicje

W niniejszych Ogólnych Warunkach, poniższe terminy są używane w następującym znaczeniu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Warunki ogólne: Ogólne warunki określone poniżej.

Koopjesboom VOF: Koopjesboom VOF, zarejestrowany w Izbie Handlowej w Rotterdamie pod numerem 58220259

Kup na odległość:

Umowa między drugą stroną a Koopjesboom VOF, zgodnie z którą w ramach systemu sprzedaży na odległość organizowanego przez Koopjesboom VOF tylko jedna lub więcej technik komunikacji na odległość, takich jak strona internetowa, jest wykorzystywanych do zawarcia umowy telefon lub inny środek komunikacji.

Umowa: każda umowa zawarta między Koopjesboom VOF a drugą stroną.

Produkt: Wszystkie sprawy będące przedmiotem umowy zawartej między Drugą Stroną a Koopjesboom VOF

Kontrahent: osoba, która zaakceptowała niniejsze warunki i zakupiła produkt.

Zakres

Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do każdej oferty i Umowy zawartej między Koopjesboom VOF a Drugą Stroną, chyba że strony wyraźnie odstąpiły od niniejszych Ogólnych warunków na piśmie.

Niniejsze Ogólne warunki mają również zastosowanie do umów z Koopjesboom VOF, dotyczących wdrożenia, w które muszą być zaangażowane strony trzecie.

Zastosowanie jakiegokolwiek zakupu lub innych Ogólnych warunków drugiej strony jest wyraźnie odrzucone.

Jeśli okaże się, że jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych warunków jest nieważne lub nieważne, wówczas Ogólne warunki pozostaną w mocy dla wszystkich innych. W przypadku takiej sytuacji Koopjesboom VOF i druga strona przystępują do konsultacji w celu uzgodnienia nowych postanowień w celu zastąpienia przepisów nieważnych lub unieważnionych.

Odstępstwa od umowy i ogólnych warunków są ważne tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione z Koopjesboom VOF na piśmie.

Oferty

Oferty są (najlepiej) składane na piśmie i / lub elektronicznie, chyba że pilne okoliczności uniemożliwiają to.

Oferty są ważne przez tydzień 1. Oferty wygasają po upływie tego okresu.

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Koopjesboom VOF nie może zostać objęty swoimi ofertami, jeżeli Druga Strona, pod względem racjonalności i uczciwości oraz ogólnie przyjętych poglądów, powinna zrozumieć, że oferta lub jej część zawiera oczywisty błąd lub błąd.

Jeśli akceptacja, niezależnie od tego, czy dotyczy ona drobnych punktów, odbiega od oferty zawartej w ofercie, Koopjesboom VOF nie jest nią związany. Umowa nie zostanie wówczas zawarta zgodnie z tą odmienną akceptacją, chyba że Koopjesboom VOF wskaże inaczej.

Złożona oferta nie zobowiązuje Koopjesboom VOF do dostarczenia części pozycji zawartych w ofercie w stosunku do odpowiedniej części podanej ceny.

Oferty nie dotyczą automatycznie przyszłych zamówień ani zamówień powtarzanych.

Umowa na realizację

Umowa zostaje zawarta poprzez przyjęcie przez drugą stronę oferty od Koopjesboom VOF.

Umowa o czasie trwania

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że charakter umowy stanowi inaczej lub jeżeli strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej na piśmie.

Zmień umowę

Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy okaże się, że do prawidłowego wykonania konieczne jest wprowadzenie zmian lub uzupełnienie Umowy, Koopjesboom VOF poinformuje o tym drugą Stronę tak szybko, jak to możliwe. Strony przystąpią następnie do dostosowania Umowy w odpowiednim czasie i we wzajemnych konsultacjach.

Jeżeli strony uzgodnią, że Umowa zostanie zmieniona lub uzupełniona, może to wpłynąć na czas realizacji. Koopjesboom VOF poinformuje o tym drugą stronę tak szybko, jak to możliwe.

Jeżeli zmiana lub uzupełnienie Umowy będzie miała konsekwencje finansowe, ilościowe i / lub jakościowe, Koopjesboom VOF poinformuje o tym drugą Stronę.

Jeżeli ustalona zostanie stała cena, Koopjesboom VOF wskaże w ten sposób, w jakim stopniu zmiana lub uzupełnienie Umowy wpływa na cenę. Koopjesboom VOF postara się zatem, w miarę możliwości, z wyprzedzeniem złożyć ofertę.

Koopjesboom VOF nie będzie w stanie naliczyć dodatkowych kosztów, jeśli zmiana lub uzupełnienie jest wynikiem okoliczności, które można przypisać Koopjesboom VOF.

Zmiany pierwotnie zawartej Umowy między Drugą Stroną a Koopjesboom VOF są ważne od momentu zaakceptowania tych zmian przez obie strony w drodze dodatkowej lub zmienionej Umowy.

Umowa wykonawcza

Koopjesboom VOF ma prawo do wykonania Umowy przez osoby trzecie.

Koopjesboom VOF ma prawo do wdrażania Umowy etapami.

Jeżeli Umowa jest realizowana etapami, Koopjesboom VOF ma prawo fakturować każdą wykonaną część osobno i żądać zapłaty za nią.

Jeżeli Umowa jest realizowana etapami, Koopjesboom VOF ma prawo zawiesić realizację tych części, które należą do następnego etapu lub etapów, do czasu, gdy Druga Strona zatwierdzi na piśmie wyniki poprzedniego etapu.

Jeśli i dopóki ta faktura nie zostanie zapłacona przez Drugą Stronę, Koopjesboom VOF nie jest zobowiązany do wdrożenia następnego etapu i ma prawo do zawieszenia Umowy.

Druga strona przekazuje Koopjesboom VOF wszelkie informacje lub instrukcje, które są niezbędne do wykonania umowy lub które druga strona powinna w uzasadniony sposób zrozumieć, że jest konieczne do wykonania umowy.

Jeśli powyższe informacje i instrukcje nie zostaną dostarczone lub nie zostaną dostarczone na czas, Koopjesboom VOF ma prawo zawiesić wykonanie Umowy. Dodatkowe koszty powstałe w wyniku opóźnienia ponosi Druga Strona.

Koopjesboom VOF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, ponieważ Koopjesboom VOF rozpoczęło się od niepoprawnych i / lub niekompletnych informacji dostarczonych przez drugą stronę, chyba że Koopjesboom VOF powinien był wiedzieć o tej niedokładności lub niekompletności.

cena

Ceny wyrażone są w euro, w tym VAT i inne opłaty rządowe, chyba że zaznaczono inaczej.

Ceny nie obejmują kosztów podróży, zakwaterowania, pakowania, dostawy lub wysyłki oraz kosztów administracyjnych, chyba że zaznaczono inaczej.

Za przesyłki zagraniczne obowiązuje dodatkowa opłata.

Koopjesboom VOF dostarczy drugiej stronie terminowe zestawienie wszystkich dodatkowych kosztów lub dostarczy dane, na podstawie których koszty te mogą być obliczone przez drugą stronę.

Zmiana ceny

Jeżeli Koopjesboom VOF uzgadnia ze Kontrahentem stałą cenę przy zawarciu Umowy, Koopjesboom VOF ma prawo podwyższyć cenę, nawet jeśli cena nie została pierwotnie podana z zastrzeżeniem.

Jeżeli Koopjesboom VOF zamierza zmienić cenę, poinformuje o tym drugą Stronę tak szybko, jak to możliwe.

Jeżeli podwyżka ceny nastąpi w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy, druga strona może rozwiązać umowę w drodze pisemnego oświadczenia, chyba że:

- wzrost ceny wynika z uprawnienia lub zobowiązania spoczywającego na Koopjesboom VOF zgodnie z prawem;

- Koopjesboom VOF nadal jest skłonny do zawarcia Umowy na podstawie pierwotnie uzgodnionej;

- zastrzega się, że dostawa nastąpi dłużej niż trzy miesiące od zakupu.

Druga Strona jest uprawniona do rozwiązania Umowy, jeżeli cena zostanie podwyższona ponad trzy miesiące po zawarciu Umowy, chyba że Umowa przewiduje, że dostawa nastąpi dłużej niż trzy miesiące po zakupie.

Kup na odległość

W przypadku zakupów zdalnych dostawa musi nastąpić najpóźniej w ciągu 30 dni.

W przypadku zakupów na odległość Koopjesboom VOF ma prawo zobowiązać drugą stronę do zapłaty z góry nie więcej niż 50 procent ceny.

W przypadku zakupu na odległość Druga Strona ma prawo rozwiązać Umowę przez siedem dni roboczych po otrzymaniu towaru dostarczonego przez Koopjesboom VOF, bez podania przyczyny.

Jeżeli Koopjesboom VOF nie wywiązał się z obowiązku dostarczenia informacji lub nie dostarczył danych w prawidłowej formie, Druga Strona ma prawo rozwiązać Umowę przez 30 dni po otrzymaniu towarów dostarczonych przez Koopjesboom VOF, bez podania przyczyny. Jeżeli Koopjesboom VOF nadal wypełnia obowiązek dostarczenia informacji w ciągu tych trzech miesięcy, dzień po tym, jak wypełnił ten obowiązek, biegnie siedem dni roboczych.

Jeśli druga strona zwróci dostarczone towary, druga strona musi zwrócić towar w odpowiednim opakowaniu. Koszty wysyłki ponosi ryzyko i koszt drugiej strony.

Jeżeli Druga Strona skorzystała z prawa do wypowiedzenia, Koopjesboom VOF zwróci wypłaconą kwotę nie później niż trzydzieści dni po rozwiązaniu Umowy.

Jeśli towary nie zostaną dostarczone, Koopjesboom VOF poinformuje drugą stronę tak szybko, jak to możliwe, a Koopjesboom VOF zwróci zapłaconą kwotę najpóźniej w ciągu 30 dni. Jeżeli Koopjesboom VOF i Druga Strona uzgodnią, że przedmiot o podobnej jakości i cenie może zostać dostarczony, koszty wysyłki związane z jego zwrotem ponosi Koopjesboom VOF. Powyższe ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Druga Strona korzysta ze swojego prawa do wypowiedzenia w okresie odstąpienia od umowy.

Zastosowanie art. 7: 46f akapit pierwszy holenderskiego kodeksu cywilnego jest wyraźnie wykluczony.

Postanowienia tego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli Umowa dotyczy:

- umowy o podróż;

- nieruchomość;

- usługi finansowe;

- usługi, które zostały już wykonane w okresie odstąpienia od umowy za zgodą Drugiej Strony;

- aukcje internetowe;

- gazety i czasopisma, w tym biuletyny i szybkie powiadomienia;

- produkty, które szybko się psują lub starzeją;

- produkty o charakterze osobistym;

- produkty szyte na miarę;

- zapieczętowane Oprogramowanie, którego Druga Strona złamała pieczęć.

Dostawa

Dostawa ma miejsce, ponieważ towary znajdują się pod kontrolą drugiej strony. Po dostarczeniu ryzyko przeniesienia przedmiotu na drugą stronę.

Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez drugą stronę.

Druga strona jest zobowiązana do odbioru dostarczonych towarów w momencie ich przekazania, chyba że wiąże się to z poważnymi zastrzeżeniami lub nieuzasadnionymi kosztami.

Jeśli druga strona odmówi przyjęcia dostawy przedmiotu w miejscu dostawy lub dopuści się zaniedbania w zakresie dostarczenia danych lub instrukcji niezbędnych do dostawy, przedmioty przeznaczone do dostawy będą przechowywane na ryzyko i koszt drugiej strony, po Koopjesboom VOF poinformował o tym drugą stronę.

Czas dostawy

Dostawa odbędzie się w ciągu 2 do dni roboczych 5, chyba że uzgodniono lub opisano inaczej.

Jeśli termin dostawy został uzgodniony lub określony, ma on jedynie charakter orientacyjny i nigdy nie może być uważany za ścisły termin.

Jeśli Koopjesboom VOF wymaga informacji lub instrukcji od drugiej strony, które są niezbędne do dostawy, czas dostawy rozpocznie się po dostarczeniu ich przez drugą stronę do Koopjesboom VOF.

Jeśli termin dostawy zostanie przekroczony, Druga Strona musi pisemnie powiadomić Koopjesboom VOF o niewykonaniu zobowiązania, przy czym Koopjesboom VOF nadal oferuje rozsądny termin na dostarczenie przedmiotu.

Zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania nie jest wymagane, jeżeli dostawa stała się trwale niemożliwa lub w inny sposób stało się jasne, że Koopjesboom VOF nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Jeżeli Koopjesboom VOF nie dostarczy w tym terminie, Druga Strona ma prawo do rozwiązania Umowy bez interwencji sądowej i / lub żądania odszkodowania.

Okres oglądania

Koopjesboom VOF utrzymuje okres próbny wynoszący maksymalnie 14 dni.

Istnieje prawny okres 14 dni, w którym okres próbny jest aktywny, w tym okresie musisz powiadomić konsumenta lub odbiorcę o dostarczonym towarze zwrotu. Po tym powiadomieniu otrzymasz konsumentowi ponownie 14 dni na faktyczny zwrot produktu. Okres próbny dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych „zdalnie”. Oznacza to wszystko, co jest kupowane przez Internet, telefon, faks lub za pośrednictwem formularza zamówienia z katalogu.

Okres próbny rozpoczyna się w momencie dostarczenia produktu i jego fizycznego odebrania. W przypadku dostawy składającej się z kilku dostaw częściowych okres próbny rozpoczyna się po otrzymaniu pełnego zamówienia. W większości przypadków otrzymujemy potwierdzenie od naszego nadawcy, gdy produkt został przekazany. Okres dni 14 zaczyna się od tej daty

Przeniesienie ryzyka

Przedmioty, które są przedmiotem Umowy, odbywają się na koszt i ryzyko Koopjesboom VOF do momentu doprowadzenia tych przedmiotów do władzy Druga Strona.

Ryzyko utraty, uszkodzenia lub amortyzacji przedmiotów będących przedmiotem Umowy przenosi się na Kontrahenta z chwilą przekazania rzeczy pod kontrolę Kontrahenta lub osoby trzeciej wyznaczonej przez Kontrahenta.

Płatność

Płatność odbywa się za pomocą depozytu lub przelewu na konto bankowe lub żyrowe wskazane przez Koopjesboom VOF, chyba że uzgodniono inaczej. Przelew odbywa się za pośrednictwem systemu płatności online.

Płatności należy dokonać z góry, chyba że uzgodniono inaczej.

Koopjesboom VOF i druga strona mogą uzgodnić, że płatność będzie dokonywana w ratach. Jeżeli uzgodniono płatność w ratach, Druga Strona musi zapłacić zgodnie z ratami i odsetkami określonymi w Umowie.

Zastrzeżenia do kwoty faktury nie zawieszają obowiązku zapłaty.

W przypadku bankructwa, zawieszenia płatności lub opieki, roszczenia Koopjesboom VOF i zobowiązania drugiej strony wobec Koopjesboom VOF podlegają natychmiastowemu dochodzeniu.

Koopjesboom VOF może, nie będąc w związku z tym zwłoką, odrzucić ofertę płatności, jeżeli Druga Strona wyznaczy inne zamówienie na przydział. Koopjesboom VOF może odmówić pełnej spłaty kwoty głównej, jeżeli nie pokrywa ona również wolnych i bieżących odsetek i kosztów poboru.

Koopjesboom VOF ma prawo do przedłużenia płatności dokonanych przez drugą stronę. Koopjesboom VOF ma prawo żądać, aby płatności były realizowane przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów, następnie w celu zmniejszenia należnych odsetek, a na koniec w celu zmniejszenia kwoty głównej i bieżących odsetek.

Koszty odbioru

Jeżeli druga strona nie dopełni zobowiązań lub zaniedbuje się w (terminowym) wykonywaniu swoich obowiązków, wówczas wszelkie uzasadnione koszty uzyskania ugody pozasądowej ponosi druga strona. W każdym razie Kontrahent jest winien koszty windykacji.

W odniesieniu do kosztów pozasądowych (windykacji) Koopjesboom VOF drugiej strony ma prawo do ustawowego maksymalnego dopuszczalnego zwrotu kosztów określonego w dekrecie o zwrotach kosztów pozasądowych (windykacji).

Koopjesboom VOF jest uprawniony do zwrotu kosztów pozasądowych (windykacji) wyłącznie po powiadomieniu przez Koopjesboom VOF Kontrahenta po wystąpieniu naruszenia.maning wysłał zaległą fakturę lub faktury w ciągu 14 dni.

Wszelkie uzasadnione koszty sądowe i egzekucyjne poniesie także Druga Strona.

Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary dostarczone przez Koopjesboom VOF w kontekście Umowy pozostają własnością Koopjesboom VOF, dopóki druga Strona nie wypełni odpowiednio i w pełni spłaci to, co jest winne w ramach Umowy.

Należne obejmuje również: zwrot wszystkich kosztów i odsetek, w tym wcześniejszych i późniejszych dostaw i świadczonych usług, a także roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania.

Dopóki własność dostarczonego towaru nie zostanie przeniesiona na drugą stronę, nie może on odsprzedawać, zastawiać ani w żaden inny sposób obciążać tego, co podlega zastrzeżeniu własności, z wyjątkiem normalnego toku działalności.

Zawieszenie

Jeżeli druga strona nie wywiąże się, nie w pełni lub nie wywiąże się w terminie z obowiązku wynikającego z umowy, Koopjesboom VOF ma prawo zawiesić wykonanie zobowiązania przeciwnego. W przypadku częściowego lub nieodpowiedniego wykonania zawieszenie jest dozwolone tylko w takim zakresie, w jakim uzasadnia to wada.

Koopjesboom VOF jest również upoważniony do zawieszenia przestrzegania obowiązków, jeżeli:

- po zawarciu Umowy Koopjesboom VOF ujawniły się okoliczności, które dają uzasadnione podstawy do obaw, że Druga Strona nie wypełni swoich zobowiązań;

- Druga Strona została poproszona o dostarczenie zabezpieczenia wykonania jej zobowiązań wynikających z Umowy w momencie zawarcia Umowy, a zabezpieczenie to nie zostało wniesione lub jest niewystarczające;

- zaistnieją okoliczności o takim charakterze, że wykonanie Umowy jest niemożliwe lub że niezmienione utrzymanie Umowy nie może być racjonalnie wymagane od Koopjesboom VOF.

Koopjesboom VOF zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania.

Rozwiązanie

Jeżeli Druga Strona nie wypełni, nie w pełni, nie w terminie lub nie wypełni w terminie zobowiązania wynikającego z Umowy, Koopjesboom VOF jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, chyba że wada, z uwagi na jej niewielkie znaczenie, nie uzasadnia rozwiązania umowy.

Koopjesboom VOF jest ponadto upoważniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- po zawarciu Umowy Koopjesboom VOF ujawniły się okoliczności, które dają uzasadnione podstawy do obaw, że Druga Strona nie wypełni swoich zobowiązań;

- Druga Strona została poproszona o dostarczenie zabezpieczenia wykonania jej zobowiązań wynikających z Umowy w momencie zawarcia Umowy, a zabezpieczenie to nie zostało wniesione lub jest niewystarczające;

- Ze względu na opóźnienie ze strony Drugiej Strony, nie można oczekiwać, że Koopjesboom VOF wywiąże się z Umowy na pierwotnie ustalonych warunkach;

- zaistnieją okoliczności o takim charakterze, że realizacja umowy jest niemożliwa lub że nie można w rozsądny sposób żądać od Koopjesboom VOF niezmiennego zachowania umowy;

- Druga Strona ogłosi upadłość, złoży wniosek o zawieszenie płatności, wystąpi o zmianę harmonogramu spłaty zadłużenia dla osób fizycznych, stanie w obliczu zajęcia całości lub części jej majątku;

- Druga Strona znajduje się pod opieką;

- Druga Strona umiera.

Rozwiązanie następuje w drodze pisemnego powiadomienia bez interwencji sądowej.

W przypadku rozwiązania umowy roszczenia Koopjesboom VOF wobec drugiej strony podlegają natychmiastowemu dochodzeniu.

Jeżeli Koopjesboom VOF rozwiązuje umowę na podstawie wyżej wymienionych przyczyn, Koopjesboom VOF nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty ani rekompensatę.

Jeśli rozwiązanie można przypisać Drugiej Stronie, Koopjesboom VOF ma prawo dochodzić odszkodowania za szkody spowodowane pośrednio lub bezpośrednio w wyniku.

Siła wyższa

Wady nie można przypisać Koopjesboom VOF ani kontrahentowi, ponieważ wady nie można przypisać jej winie, ani nie wynika to z prawa, aktu prawnego lub ogólnie przyjętych poglądów. W takim przypadku strony nie są również zobowiązane do wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy.

W niniejszych Ogólnych Warunkach siła wyższa oznacza, oprócz tego, co jest rozumiane w tym obszarze przez prawo i orzecznictwo, wszystkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane lub nieprzewidziane, na które Koopjesboom VOF nie może wywierać żadnego wpływu, w wyniku czego Koopjesboom VOF nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. przyjść.

Okoliczności powodujące siłę wyższą obejmują: strajk, wykluczenie, pożar, szkody wodne, klęski żywiołowe lub inne klęski zewnętrzne, mobilizację, wojnę, ograniczenia ruchu, blokady, ograniczenia importowe lub eksportowe lub inne środki rządowe, stagnację lub opóźnienie w dostawach surowców lub części maszyn , brak siły roboczej, a także wszelkie okoliczności, w wyniku których normalny przebieg działalności jest utrudniony, w wyniku czego nie można racjonalnie oczekiwać od drugiej strony wypełnienia Umowy przez Koopjesboom VOF.

Koopjesboom VOF jest również uprawniony do powoływania się na siłę wyższą, jeżeli okoliczności, które uniemożliwiają (dalsze) wykonanie Umowy mają miejsce po tym, jak Koopjesboom VOF powinien był wywiązać się ze swojego zobowiązania.

W przypadku działania siły wyższej strony nie są zobowiązane do kontynuowania Umowy ani nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania.

Zarówno Koopjesboom VOF, jak i kontrahent mogą zawiesić całość lub część zobowiązań wynikających z umowy w trakcie trwania siły wyższej. Jeśli ten okres trwa dłużej niż 2 miesięcy, obie strony są uprawnione do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w drodze pisemnego powiadomienia, bez interwencji sądowej, bez prawa do żądania odszkodowania.

Jeśli sytuacja siły wyższej ma charakter tymczasowy, Koopjesboom VOF zastrzega sobie prawo do zawieszenia uzgodnionego wykonania na czas trwania siły wyższej. W przypadku trwałej siły wyższej obie strony są uprawnione do rozwiązania umowy na drodze pozasądowej.

Jeżeli w chwili wystąpienia siły wyższej Koopjesboom VOF częściowo wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub będzie w stanie go wywiązać, a części spełnionej lub do wypełnienia przypisano niezależną wartość, Koopjesboom VOF jest uprawniony do wypełnienia lub wypełnienia części już wypełnionej. część do faktury osobno. Druga strona jest zobowiązana do zapłaty tej faktury, jakby była to oddzielna umowa.

gwarancje

Koopjesboom VOF gwarantuje, że dostarczone towary są zgodne z umową. Koopjesboom VOF gwarantuje również, że dostarczone towary spełniają zwykłe wymagania i normy, które można rozsądnie na nich nałożyć, oraz że towary posiadają cechy, które przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności są niezbędne do normalnego użytkowania.

Koopjesboom VOF gwarantuje, że towary używane są w dobrym stanie. Towary używane mogą wykazywać ślady użytkowania. Jeżeli towary używane zawierają jakiekolwiek wady, jest to wyraźnie zaznaczone na stronie internetowej pod odpowiednim Produktem.

Gwarancja określona w niniejszych Ogólnych warunkach ma zastosowanie do użytkowania w Holandii.

Jeśli dostarczony przedmiot został wyprodukowany przez stronę trzecią, obowiązuje gwarancja udzielona przez tę stronę trzecią, chyba że zaznaczono inaczej.

Jeśli dostarczony Produkt nie jest zgodny z gwarancją, Koopjesboom VOF, po wspomnianiu o tym, wymieni lub naprawi Produkt bezpłatnie w rozsądnym terminie po otrzymaniu.

Po wygaśnięciu okresu gwarancji wszystkie koszty naprawy lub wymiany, w tym koszty administracyjne, koszty wysyłki i zgłoszenia, są na rachunek drugiej strony.

Wszelkie formy gwarancji wygasają, jeśli wada powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania lub braku staranności, lub jeżeli jest wynikiem zmian dokonanych przez drugą stronę lub osoby trzecie w dostarczonych towarach. Koopjesboom VOF nie gwarantuje również żadnych szkód, które mogą powstać w wyniku tych wad.

Gwarancja traci również ważność, jeśli wada została spowodowana przez lub była wynikiem okoliczności niezależnych od Koopjesboom VOF. Warunki pogodowe obejmują te warunki.

Badania i reklama

Druga strona jest zobowiązana do sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy, ale w każdym przypadku w ciągu 14 dni po dostawie. Ponadto kontrahent powinien zbadać, czy jakość i ilość dostarczonych towarów odpowiadają ustaleniom lub przynajmniej spełniają wymagania mające zastosowanie w normalnym handlu.

Widoczne wady i braki należy zgłaszać pisemnie Koopjesboom VOF w ciągu 1 dnia, czyli 24 godziny od dostawy Produktu. Wadliwy Produkt należy zwrócić wraz z dowodem zakupu, chyba że jest to niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe.

Niewidoczne wady i braki należy zgłaszać do Koopjesboom VOF w ciągu 3 dni od wykrycia. Wadliwy Produkt należy zwrócić wraz z dowodem zakupu, chyba że jest to niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe.

Prawo do (częściowego) zwrotu ceny, naprawy lub wymiany Produktu lub rekompensaty wygasa, jeśli wady nie zostaną zgłoszone w określonym terminie, chyba że dłuższy okres wynika z charakteru Produktu lub okoliczności sprawy.

Obowiązek zapłaty nie zostanie zawieszony, jeżeli Druga Strona poinformuje Koopjesboom VOF o wadliwym przedmiocie w wyznaczonym terminie.

Jeśli reklamacja zostanie złożona na czas, Druga Strona pozostaje zobowiązana do zakupu i zapłaty za zakupione przedmioty, chyba że nie ma ona niezależnej wartości.

Odpowiedzialność

Koopjesboom VOF ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie szkody spowodowane przez rażące zaniedbanie lub zamiar Koopjesboom VOF.

Koopjesboom VOF nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym szkody następcze, utracony zysk, utracone oszczędności i szkody wynikające z działalności gospodarczej lub innej stagnacji. W przypadku zakupów konsumenckich ograniczenie to nie wykracza poza to, co jest dozwolone na mocy art. 7: akapit 24 2 BW.

Jeżeli Koopjesboom VOF powinien ponosić odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, wówczas odpowiedzialność Koopjesboom VOF jest ograniczona do kwoty, którą ubezpieczyciel płaci Koopjesboom VOF lub maksymalnie do dwukrotności kwoty podanej na fakturze.

Koopjesboom VOF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niedociągnięciami osób trzecich zaangażowanych przez Koopjesboom VOF.

Zastrzeżenie

Druga strona zabezpiecza Koopjesboom VOF przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich, które poniosą szkodę w związku z wykonaniem umowy i które można przypisać drugiej stronie, chyba że roszczenia te są wynikiem rażącego zaniedbania lub umyślności ze strony Koopjesboom VOF i drugiej strony pokazuje, że nie ponosi za to winy.

Jeżeli osoby trzecie mogą zwrócić się do VOF Koopjesboom, druga strona jest zobowiązana do udzielenia pomocy VOF Koopjesboom zarówno na zewnątrz, jak i przed sądem. Wszelkie koszty i szkody poniesione przez Koopjesboom VOF i osoby trzecie są również na koszt i ryzyko drugiej strony.

Termin przedawnienia

W przypadku wszystkich roszczeń i obrony przeciwko Koopjesboom VOF i stronom trzecim (ewentualnie) zaangażowanym przez Koopjesboom VOF obowiązuje roczny termin przedawnienia, w przeciwieństwie do ustawowych terminów przedawnienia.

Powyższe nie dotyczy roszczeń i obrony opartych na niezgodności dostarczonego przedmiotu z Umową. W takim przypadku roszczenia i zabezpieczenia wygasają po dwóch latach od poinformowania Koopjesboom VOF o wadzie dostarczonego przedmiotu przez drugą stronę.

Własność intelektualna

Koopjesboom VOF zastrzega sobie prawa i uprawnienia wynikające z Ustawy o prawie autorskim oraz innych praw i przepisów intelektualnych.

Koopjesboom VOF zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkiej wiedzy, która mogła wzrosnąć w wyniku wykonywania pracy do innych celów, pod warunkiem, że żadne poufne informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

Polityka prywatności

Koopjesboom VOF będzie przechowywać dane i informacje, które Druga Strona przekazuje Koopjesboom VOF ostrożnie i poufnie.

Koopjesboom VOF może wykorzystywać dane osobowe drugiej strony wyłącznie i wyłącznie w kontekście wykonywania obowiązku dostarczenia lub rozpatrzenia reklamacji.

Koopjesboom VOF nie może pożyczać, wynajmować, sprzedawać ani w żaden inny sposób upubliczniać danych osobowych drugiej strony.

Jeżeli Koopjesboom VOF jest zobowiązany do przekazywania stronom trzecim informacji poufnych na podstawie przepisu prawnego lub orzeczenia sądowego, a Koopjesboom VOF nie może powoływać się na prawne lub uznane prawo do zmiany, wówczas Koopjesboom VOF nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub rekompensaty. Druga Strona nie jest również uprawniona do rozwiązania Umowy z powodu szkód powstałych w wyniku.

Druga strona zgadza się, że Koopjesboom VOF zwróci się do drugiej strony o badania statystyczne lub badania satysfakcji klienta. Jeśli druga strona nie chce zostać wezwana na dochodzenie, druga strona może to zgłosić.

Koopjesboom VOF zastrzega sobie prawo do wykorzystania innych danych drugiej strony w formie anonimowej do badań (statystycznych) i bazy danych.

Pliki Cookies

Dane i informacje, które Druga Strona przekazuje Koopjesboom VOF i gromadzi Koopjesboom VOF, Koopjesboom VOF zachowają ostrożność i poufność.

Koopjesboom VOF może wykorzystywać dane osobowe drugiej strony wyłącznie i wyłącznie w kontekście wykonywania obowiązku dostarczenia lub rozpatrzenia reklamacji.

Informacje gromadzone przez Koopjesboom VOF za pomocą plików cookie mogą być wykorzystywane do celów funkcjonalnych i analitycznych.

Koopjesboom VOF nie może pożyczać, wynajmować, sprzedawać ani w żaden inny sposób upubliczniać danych osobowych drugiej strony.

Jeżeli Koopjesboom VOF jest zobowiązany do przekazywania stronom trzecim informacji poufnych na podstawie przepisu prawnego lub orzeczenia sądowego, a Koopjesboom VOF nie może powoływać się na prawne lub uznane prawo do zmiany, wówczas Koopjesboom VOF nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub rekompensaty. Druga Strona nie jest również uprawniona do rozwiązania Umowy z powodu szkód powstałych w wyniku.

Druga strona zgadza się, że Koopjesboom VOF zwróci się do drugiej strony o badania statystyczne lub badania satysfakcji klienta. Jeśli druga strona nie chce zostać wezwana na dochodzenie, druga strona może to zgłosić.

Koopjesboom VOF zastrzega sobie prawo do wykorzystania innych danych drugiej strony w formie anonimowej do badań (statystycznych) i bazy danych.

Obowiązujące prawo i spory

Do wszystkich stosunków prawnych, których stroną jest Koopjesboom VOF, zastosowanie mają wyłącznie przepisy holenderskie. Dotyczy to również sytuacji, gdy zobowiązanie zostało wykonane w całości lub w części za granicą lub jeżeli druga strona ma miejsce zamieszkania za granicą.

Zastosowanie wiedeńskiej konwencji sprzedaży jest wykluczone.

Zabezpieczenie

Cała procedura płatności na stronach Koopjesboom wykorzystuje do przesyłania danych bezpieczny serwer ze zweryfikowanym TLS / SSL, znanym również jako certyfikat Secure Socket Layer. Jeśli klikniesz symbol kłódki u dołu ekranu przeglądarki, zostaniesz przeniesiony do certyfikatu bezpieczeństwa tej witryny. Masz problemy lub czy adres URL lub pasek wyszukiwania w Twojej przeglądarce są czerwone? Prosimy o zgłoszenie tego ze względu na bezpieczeństwo tej witryny, a następnie wysłanie wiadomości e-mail na adres [email chroniony] z informacją, że pasek wyszukiwania / pasek adresu URL jest czerwony.

Prawa autorskie

Koopjesboom VOF zastrzega sobie prawa i uprawnienia wynikające z Ustawy o prawie autorskim oraz innych praw i przepisów intelektualnych.

Koopjesboom VOF zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkiej wiedzy, która mogła wzrosnąć w wyniku wykonywania pracy do innych celów, pod warunkiem, że żadne poufne informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

Wszystkie teksty i zdjęcia na naszych stronach internetowych są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Koopjesboom VOF Zabrania się wykorzystywania lub publikowania jakichkolwiek treści bez uprzedniej konsultacji, ponieważ obrazy tekstowe lub jakiekolwiek inne materiały pochodzące z naszych stron internetowych oraz biuletyny, materiały biurowe i identyfikacja wizualna.

Strony

Niniejsze Ogólne Warunki można znaleźć na następującej stronie internetowej, a także odnoszą się do niej https://www.kbmodelcars.com w warunkach ogólnych.

Tłumaczenia

Nasze strony internetowe mogą korzystać z automatycznych tłumaczeń.

W przypadku interpretacji, błędów w konstrukcji zdań i ewentualnych błędów w słowie i / lub jakiejkolwiek niespójności lub niespójności między warunkami holenderskiej wersji niniejszych Warunków, wiążąca będzie oryginalna holenderska wersja w języku holenderskim i ustawodawstwo. Z przetłumaczonych wersji nie można wywodzić żadnych praw.

Prawo do odstąpienia od umowy przy dostawie produktów

1. Masz prawo do anulowania zamówienia do 14 dni od jego otrzymania bez podania przyczyny. Po anulowaniu masz kolejne 14 dni na zwrot produktu. Otrzymasz wtedy pełną kwotę zamówienia, w tym koszty wysyłki. Tylko koszty zwrotu z domu do KBmodelcars.com są przeznaczone na Twoje własne konto. Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy, produkt zostanie zwrócony przedsiębiorcy wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami pod adresem [email chroniony] Następnie zwrócimy należną kwotę zamówienia w ciągu 14 dni od zarejestrowania Twojego zwrotu, pod warunkiem, że produkt został już zwrócony w dobrym stanie.

2. W tym okresie konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. O ile to możliwe, produkty powinny zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie. Jeśli nie obchodzisz się z produktem z należytą starannością, o której mowa w ust. 1, w wyniku czego produkt zostanie uszkodzony, odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu. Nie ponosisz odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeśli nie dostarczyliśmy Ci wszystkich prawnie wymaganych informacji o prawie do odstąpienia od umowy przed zawarciem umowy kupna lub po jej zawarciu.

3. Jeśli skorzystasz z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, musisz powiadomić nas o tym w okresie odstąpienia od umowy za pomocą formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.

Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

  1. Jeśli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, nie będzie przekraczać kosztów zwrotu towarów.
  2. Jeśli konsument zapłacił kwotę, KBmodelcars.com Koopjesboom VOF zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 5 dni roboczych po zwrocie lub anulowaniu.
  3. Używamy tej samej metody płatności, której użyłeś do zwrotu pieniędzy, chyba że zgodzisz się na inną metodę płatności. Zwrot kosztów jest dla Ciebie bezpłatny.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

  1. Jeśli konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy, może to być kontynuowane KBmodelcarsTylko domena .com zostanie wykluczona KBmodelcars.com wyraźnie wskazało to w ofercie, przynajmniej na czas przed zawarciem umowy.
  2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w odniesieniu do produktów:

a. Produkty, które są wytwarzane zgodnie z Twoimi specyfikacjami, które nie są wytwarzane i które są wytwarzane na podstawie Twojego indywidualnego wyboru lub decyzji lub które są wyraźnie przeznaczone dla określonej osoby.

b. Produkty, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które nie mamy wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia;

c. Produkty zapieczętowane, które ze względów ochrony zdrowia lub higieny nie nadają się do zwrotu i których pieczęć została zerwana po dostawie;

d. Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres trwałości;

e. Produkty, które po dostawie są nieodwołalnie zmieszane z innymi produktami po dostawie;

Skargi

Zawsze jest możliwe, że coś nie pójdzie zgodnie z planem. Zalecamy, aby najpierw zgłosić nam skargi pocztą elektroniczną [email chroniony] Jeśli to nie doprowadzi do rozwiązania, możesz zgłosić spór do mediacji za pośrednictwem Stichting WebwinkelKeur za pośrednictwem https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Od 15 lutego 2016 r. Konsumenci w UE mogą również składać skargi za pośrednictwem platformy ODR Komisji Europejskiej. Tę platformę ODR można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/odr. Jeśli Twoja skarga nie została jeszcze rozpatrzona w innym miejscu, możesz złożyć skargę za pośrednictwem platformy Unii Europejskiej.

Lokalizacja

Niniejsze Ogólne Warunki zostały złożone w Izbie Handlowej w Rotterdamie pod numerem 58220259.

Ostatnia złożona wersja ma zawsze zastosowanie lub wersja, która obowiązywała w momencie ustanowienia stosunku prawnego z Koopjesboom VOF

Przejrzyj nas tutaj